Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Pedagoginės psichologijos aspektai ugdant jaunuosius menininkus
Pavadinimas anglų kalba: Aspects of pedagogical psychology in development of young artists
Kodas: LMTA025
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas
1. 0.0 0.0 40 Stadnikė Ugnė

Tikslai:
Kurso mokymosi tikslai:

Susipažinti su įvairiais psichologiniais muzikos mokytojo darbo su mokiniais aspektais;
Išmokti vertinti ir suprasti mokinių psichologinę būseną, jų savybes ir poreikius;
Įsisavinti kai kuriuos mokinių elgesio poveikio metodus;
Aptarti įvairias psichologines problemas, iškylančias mokymo metu.


Specialieji reikalavimai:
Pagrindinės besimokančiųjų veiklos yra šios: Savarankiškas darbas Nuotolinė veikla Kadangi pedagoginės psichologijos srities studijos aprėpia įvairius informacijos tipus, savarankiško darbo metodai yra įvairūs: teorinės tekstinės medžiagos studijavimas, duomenų įsisavinimas papildomos literatūros skaitymas sukauptų duomenų nagrinėjimas, lyginimas bei apibendrinimas (praktinės užduotys) Nuotolinė kurso klausytojų veikla planuojama atsižvelgiant į virtualią mokymo(si) aplinką besimokantieji galės pateikti kuratoriui su kurso medžiaga susijusius klausimus ir gauti į juos atsakymus besimokantieji galės tarpusavyje bendrauti ir diskutuoti kursui aktualiomis temomis virtualiose pokalbių svetainėse bei elektroniniu paštu besimokantieji savo žinias galės įvertinti, atsakinėdami į testus žinioms pasitikrinti, į kuriuos bus pateikti atsakymai.
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys: Studijų vadovas 1. Muzikos mokytojo profesijos specifiškumas 1.1. Mokymo realybės, pagrindinės nuostatos, asmenybės bruožai 1.2. Praktinės užduotys 1.3. Literatūra 2. Grojimo įgūdžių formavimo psichologiniai ypatumai 2.1. Įgūdžių samprata, rūšys, formavimosi ypatumai 2.2. Grojimo įgūdžių mokymo metodai 2.2.1. Praktinės užduotys 2.3. Grįžtamosios informacijos suteikimo būdai 2.3.1. Praktinės užduotys 2.4. Rekomenduojamos pratybų sąlygos 2.5. Literatūra 3. Mokinių savarankiško darbo organizavimas 3.1. Mokinių savarankiško darbo ypatumai 3.1.1. Praktinė užduotis 3.2. Savarankiško darbo skatinimo būdai 3.2.1. Praktinės užduotys 3.3. Literatūra 3.4. Testas 4. Mokinių ruošimas viešam pasirodymui 4.1. Sceninio nerimo psichologinė analizė 4.1.1. Praktinės užduotys 4.2. Mokinio savijautą scenoje įtakojantys veiksniai 4.3. Mokinio psichologinio palaikymo būdai 4.3.1. Praktinės užduotys 4.4. Mokinių teigiamo savęs vertinimo ugdymas 4.5. Literatūra 5. Darbo su gabiais mokiniais ypatumai 5.1. Sugebėjimai, jų struktūra, lavinimas 5.1.1. Praktinė užduotis 5.2. Gabaus mokinio požymiai, identifikavimo problemos 5.2.1. Praktinė užduotis 5.3. Gabių mokinių poreikiai 5.3.1. Praktinė užduotis 5.4. Gabių mokinių mokymo ypatumai 5.4.1. Praktinės užduotys 5.5. Literatūra 5.6. Testas 6. Baigiamasis testas 7. Terminų žodynėlis

Įgyjamos kompetencijos:
Dalyko studijas baigęs muzikos mokytojas turėtų ne tik įsisavinti teorines pedagoginės psichologijos žinias, bet ir išmokti jas taikyti kasdienio pedagoginio darbo sąlygomis, sugebėti nagrinėti sudėtingesnes psichologines situacijas, pasitaikančias pedagogo darbe bei pasirinkti optimalias priemones joms spręsti.


Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Siekiant tinkamai įvertinti besimokančiųjų studijų procese įgytas kompetencijas ir atsižvelgus į patį kurso medžiagos pobūdį, buvo pasirinkti du vertinimo būdai: tekstinės užduotys ir testai.

Praktinių tekstinių užduočių vertinimas – įskaityta (užduotis atlikta) arba neįskaityta (užduotis neatlikta). Tekstinių užduočių vertinimas priklausys nuo besimokančiojo gebėjimo suvokti ir tinkamai suformuluoti esminę temos problematiką, aiškiai išdėstyti faktus, juos palyginti ir apibendrinti.

Neatlikus praktinių užduočių besimokantis negalės atsiskaityti baigiamosios kurso užduoties.

Dvi tarpinės vertinamojo testo užduotys bus vertinamos balais proporcingai teisingų atsakymų kiekiui. Kiekvieno iš šių testų vertinimas balais sudarys 0,25 dalį galutinio vertinimo.

Baigiamoji kurso užduotis bus vertinama balu, kuris bus proporcingas teisingų atsakymų kiekiui. Šis balas sudarys 0,5 dalį galutinio vertinimo.

Po kiekvienos pamokos pateikiamas ir testas žinioms pasitikrinti, kuris padės patiems besimokantiems įvertinti, ar gerai suprato tam tikrą kurso temą.Kaina:
179,00€

Grįžti