Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Muzikos interpretacijos teorija
Pavadinimas anglų kalba: History and theory of musical interpretation
Kodas: LMTA021
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas
1. 1.0 0.0 20 Navickaitė Lina

Tikslai:
Anotacija.
Muzikos atlikėjas-interpretatorius kaip savarankiška muzikinio gyvenimo figūra iškilo tik XVIII a., o galutinę kultūrinę reikšmę įgijo XIX a. – tuomet susiformavo esminės šiuolaikinio atlikimo meno ideologijos bei praktikos. Nors interpretacijos istorija gana neilga, laikui bėgant požiūriai į šį kultūrinį reiškinį bei atlikėjų ir muzikos tyrinėtojų tarpusavio sąveika nuolat kito. Šiuo metu muzikos atlikimo meną tyrinėja tiek tradicinė muzikologija, tiek ir psichologija, semiotika, hermeneutika, kultūros sociologija bei kitos mokslo sritys.

Šio kurso turinys sudarytas norint įvairių specializacijų muzikos mokytojams pateikti plačią interpretacijos istorijos ir teorijos dėsnių panoramą. Įvadinė kurso dalis skirta dalyko apibrėžimui pateikti ir glaustai pristatyti požiūrių į muzikos atlikimo meną raidą. Istoriškai orientuotoje kurso dalyje pateikiama chronologinė muzikos atlikimo meno perspektyva, išsamiai aptariamos šiuolaikiniam interpretacijos menui didžiulę įtaką padariusios Baroko ir Romantizmo epochos praktikos, daug dėmesio skiriama muzikos atlikimo praktikų pokyčiams XX amžiuje. Atsižvelgiant į nūdienos aktualijas bei plačius šiuolaikinės muzikologijos horizontus, tyrinėjamas ne tik įvairių pakraipų akademinės muzikos atlikėjų, bet ir džiazo bei populiariosios kultūros atstovų atlikimo menas.

Teoriniai kurso aspektai – tai platesni atlikėjų veiklos ir juos supančio kultūrinio konteksto klausimai. Trečiojoje kurso dalyje pateikiama keletas į muzikos atlikėją orientuotų analizių sričių: „mokyklos“ idėja ir muzikos mokymo standartizacija; išsamiai aptariama muzikos interpretacijos „autentiškumo“ idėja ir senosios muzikos atlikimo praktikos; pristatoma savotiško „metaatlikėjo“ – dirigento – funkcija atlikimo mene; svarstomas komplikuotas atlikimo meno reiškinys – repertuaro tendencijos ir šiuolaikinės muzikos atlikimas; dar viena savita tyrimų kryptis, galinti praturtinti svarstymus apie muzikos interpretavimo meną – studijos apie atlikėjo kūniškumą, į kurį čia žvelgiama iš semiotinės perspektyvos.

Šio kurso studijų objektas yra muzikos interpretacijos menas bei muzikos atlikimo praktikos kaip Vakarų muzikinės kultūros reiškinys. Didžiausias dėmesys skiriamas muzikos atlikėjo kaip reikšmingos kultūrinio gyvenimo dalies ir įtakingo veikėjo menui nagrinėti. Pažymėtina, jog šis kursas nėra skirtas atskiriems muzikos interpretacijos stiliams ar problemoms, kaip antai baroko ornamentika ar pan., nagrinėti. Tik iš dalies paminint atlikėjo santykius su autoriaus tekstu bei atskirus muzikos interpretacijos stilius ar problemas, daugiau dėmesio čia kreipiama į pačius muzikos atlikėjus ir juos įvairiomis istorinėmis aplinkybėmis supantį muzikinį bei sociokultūrinį kontekstą. Tokia perspektyva – tai ir kurso originalumas.

Kurso mokymosi tikslai:

įsisavinti istorinę muzikos interpretacijos raidą;
žinoti teorinius įvairių atlikimo meno praktikų aspektus;
susipažinti su muzikos interpretavimo studijų metodologijomis;
išmokti vertinti muzikos atlikėjų meną iš praktinės bei bendrakultūrinės perspektyvos.
Kurso mokymosi tikslų siekiama įgyvendinant šiuos mokymo uždavinius:

supažindinti su muzikos interpretacijos istorijos ir teorijos dėsnių panorama;
apžvelgti atlikėjo-interpretatoriaus sampratos ir funkcijos formavimąsi;
pristatyti senuosius bei šiuolaikinius teorinius atlikimo meno praktikos vertinimus;
remiantis skirtingų epochų estetika, sociokultūrine situacija bei repertuaro tendencijomis išnagrinėti įvairius atlikėjų veiklos ir juos supančio kultūrinio konteksto aspektus;
aptarti muzikos mokymo standartizacijos, muzikinių konkursų, įrašų technologijų ir kitus muzikos mokytojo kompetencijai aktualius klausimus.


Specialieji reikalavimai:
Kursą gali rinktis bet kurios kvalifikacinės kategorijos muzikos mokytojai. Modulis skirtas įvairių specialybių pedagogams: istorinių bei teorinių disciplinų mokytojams, o taip pat – įvairių specialybių atlikėjams. Moduliui studijuoti reikalingos bendrosios muzikos istorijos žinios bei domėjimasis koncertinio gyvenimo ir kultūrinės žiniasklaidos aktualijomis, taip pat pageidautini ir darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys: 1. Įvadas 1.1. Kurso įvadas 1.2. Muzikos interpretacija: dalyko įvadas 2. Teoriniai muzikos interpretavimo meno aspektai 2.1. „Mokyklos“ svarba muzikos interpretacijai 2.2. Muzikos atlikimo autentiškumas 2.3. „Metaatlikėjas“: dirigento figūra 2.4. Atlikėjo kūniškoji raiška 2.5. Šiuolaikinės muzikos atlikimas

Įgyjamos kompetencijos:
Dalyko studijas baigęs muzikos mokytojas turėtų išmanyti istorinę muzikos interpretacijos raidą, žinoti ryškiausius įvairių sričių atlikimo meno atstovus, gebėti kritiškai įvertinti jų meną. Dalyką baigusieji bus iš tarpdisciplininės perspektyvos susipažinę su muzikos interpretacijos praktikomis bei teoriniais jų vertinimais: išsamiam supratimui įgyti bei akiračiui išplėsti pasitelkiamos tokios teorinės sritys kaip muzikologija, bendroji istorija, semiotika bei kultūros sociologija.


Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Užduotys.


Kaina:
80,00€

Grįžti