Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Kultūros industrija ir populiarioji kultūra
Pavadinimas anglų kalba: Cultural industries and popular culture
Kodas: LMTA018
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas
1. 1.0 0.0 40 Svičiulienė Jūratė

Tikslai:
Anotacija.
Šiuolaikiniam mokslui būdinga atskirų sričių integracija, todėl ir humanitariniuose moksluose tapo populiarus tarpdisciplininis diskursas. Kurso „Kultūros industrija ir populiarioji kultūra“ problemų tyrinėjimo laukas neapsiriboja vien kultūrologija ir estetika, kursas taip pat remiasi socialiniais mokslais – ekonomika ir verslo vadyba, todėl jame siekiama proporcingai pateikti teorines ir praktines žinias.

Tikslas – atskleisti kultūros industrijos (kultūros verslo ir vadybos) ir populiariosios kultūros specifiką bei jų tarpusavio ryšius, pateikti kūrybinio bei vadybinio darbo teorinius pagrindus.

Mokymo tikslas pasiekiamas įgyvendinant šiuos uždavinius:

1. spažindinti mokytojus su pagrindinėmis šiuolaikinės kultūros teorijomis ir kultūros analizės metodologijomis;

2. apibūdinti kultūros industrijos (kultūros verslo) ekonominį, socialinį psichologinį pobūdį bei vietą kultūroje;

3. supažindinti su populiariosios kultūros estetikos kategorijomis remiantis šiuolaikinio meno praktika;

4. formuoti gebėjimus suvokti, pažinti, analizuoti ir kritiškai vertinti populiariosios kultūros reiškinius;

5. suteikti teorinių žinių, kurias muzikos mokytojas galėtų pritaikyti organizuodamas kultūros renginius ir vykdydamas projektinę veiklą;

6. supažindinti muzikos mokytojus su kultūros verslo specifika ir raidos perspektyvomis;

7. suteikti teorinių ir praktinių žinių kultūros vadybos srityje.

Šio modulio mokymosi tikslas – pažinti, suprasti kultūros industrijos (kultūros verslo ir vadybos) ir populiariosios kultūros specifiką bei jų tarpusavio ryšius, perprasti kūrybinio bei vadybinio darbo teorinius pagrindus. Modulio mokymosi tikslas pasiekiamas įgyvendinant šiuos uždavinius:

1. išmokti analizuoti šiuolaikinės kultūros reiškinius taikant naujausias metodologijas;

2. plėtoti intelektinius įgūdžius, mokyti kelti reikšmingus klausimus ir ieškoti atsakymų;

3. įgyti su įvairiomis mokymosi sritimis susijusią tiriamojo pobūdžio patirtį;

4. išmokti parengti kultūrinės veiklos projektą;

5. pritaikyti teorines kultūros verslo ir vadybos žinias organizuojant populiariosios muzikos renginius, pramoginius šou.


Specialieji reikalavimai:
Kurso klausytojai privalo būti įgiję pradinį kompiuterinį raštingumą. Reikalingas humanitarinis išsilavinimas, privalomas muzikos mokytojui. Dalykinis pasirengimas ir mokymosi motyvai bus nustatomi kuratoriui išanalizavus atsakymus į įvado anketos klausimus bei elektroninius kurso dalyvių prisistatymo laiškus. Šį kursą gali rinktis bet kurios kvalifikacinės kategorijos muzikos mokytojai. Tačiau jis bus itin naudingas tiems, kurių profesinė veikla susijusi dar ir su vadovavimu muzikos kolektyvams, mokinių rengimu pramoginiams pasirodymams, projektų rengimu.
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys. Dalykinę medžiagos dėstymo struktūrą sudaro šios dalys: 1. skyriaus pavadinimas (viso 8 temos) ir mokymosi tikslai, t. y. kokių žinių jūs turite siekti, įsisavindami skyriaus arba temos medžiagą. Šešiuose skyriuose - Kultūros sampratos prasmių laukas. Struktūralizmas, semiotika, kultūra ir mitas. Postmodernizmo (neklasikinė) estetika ir populiarioji kultūra. Kultūros industrijos teorinės ištakos. Kultūros industrija ir vartojimas. Mados industrija ir populiarioji kultūra - apibrėžiamos pagrindinės sąvokos, pristatomos šiuolaikinės kultūros reiškinių tyrimo metodologijos, analizuojamos kultūros industrijos ir populiariosios kultūros kryptys. Dviejuose skyriuose – Kultūros verslo organizavimas. Kultūros projektų vadyba – apžvelgiami kultūros verslo organizavimo proceso veiksniai: ekonominiai, organizaciniai ir vadybiniai; suformuluojami kultūros verslo vadybos principai, atskleidžiami muzikos verslo ypatumai; analizuojami kultūros projektų valdymo pagrindai. 2. skyriaus poskyrio (potėmės) pavadinimas ir mokymosi tikslai, t.y. kokių žinių jūs turite siekti, įsisavindami poskyrio medžiagą; 3. kiekvieno poskyrio pabaigoje suformuluoti klausimai žinioms pasitikrinti, skirti klausytojams patiems įvertinti savo žinias. 4. skyriaus dalyje – praktinė užduotis – nurodoma savarankiško darbo tema arba kryptis (ją galima pakoreguoti pagal savo interesus, suderinant naują temą su kuratoriumi); 5. kurso skyriaus išvadose apibendrinama analizuojama medžiaga, kas turėtų padėti jums susikurti koncentruotą temos vaizdą; 6. skyriaus pabaigoje pateikiamas pagrindinės literatūros sąrašas (5 šaltiniai), kuris padės jums pagilinti ar išplėsti savo žinias, studijuojant temą (literatūros šaltinius galima pasirinkti ir savarankiškai). Tekste pateiktos dalykinės medžiagos mokymuisi bei įsisavinimui talkina vaizdinės mokomosios priemonės – paveikslai, lentelės, schemos.

Įgyjamos kompetencijos:
Kursas plėtoja gebėjimus suvokti, pažinti, analizuoti ir kritiškai vertinti populiariosios kultūros reiškinius, padeda įgyti su įvairiomis mokymo(si) sritimis susijusią tiriamojo darbo patirtį, moko pritaikyti teorines kultūros verslo ir vadybos žinias organizuojant populiariosios muzikos renginius, parengti kultūrinės veiklos projektą.

Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Užduotys ir Testas.

1. praktinės užduoties atlikimas (pasirinkti vieną užduotį iš 1–6 skyrių);

2. praktinės užduoties atlikimas (7 ir 8 skyrių visos užduotys yra privalomos);

3. Modulio baigiamoji užduotis – testas (jį rasite Įrankyje Vertinimai)

Kaina:
120,00€

Grįžti