Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Audiacinio intelekto formavimas: istorinė raida ir šiuolaikiniai principai, naudojant IKT
Pavadinimas anglų kalba: Formation of the auditional intellect: historical evoliution and contemporary fundamentals
Kodas: LMTA015
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas
1. 1.0 0.0 40 Žalys Vytautas

Tikslai:
Anotacija.
Kurse nagrinėjamas žmogaus gebėjimas suvokti, įsisavinti garsinę ir muzikinę informaciją, aptariami muzikos kaip kalbos formos raidos dėsningumai, garso psichofiziologinis poveikis audiciniam intelektui, muzikos ar kitos garsinės informacijos percepcijos aktyvinimo būdai.

Kurso aktualumas. Kintant visuomeninei situacijai, mokslo techniniam lygiui, požiūriui į meną ir pan. nuolatos kinta žmogaus, savęs kaip asmenybės, savo vietos pasaulyje suvokimas. Šito supratimas dažnai priklauso nuo konkretaus žmogaus gebėjimų suvokti pasaulį tokį koks jis yra. Geras mechanizmų, lemiančių žmogaus pritapimą visuomenėje išmanymas būtinas pedagogui.

Kurso tikslas – supažindinti su moksline ir metodine literatūra analizuojančia audicinio intelekto lavinimą; atskleisti garso, kaip fizinio reiškinio svarbą audiciniam intelektui; atskleisti audicinio intelekto vietą tarp kitų intelekto formų; pristatyti kai
kurias garso suvokimo teorines koncepcijas; pateikti klausymosi aktyvinimo metodus ir principus.

Kurso uždaviniai:

1. Pateikti Audicinio intelekto, kaip vieno iš intelektų sampratą

2. Išskirti muzikos sritis, labiausiai įtakojančias audicinio intelekto formavimąsi ir atlikti jų istorinę bei struktūrinę analizę

3. Išanalizuoti svarbiausias garso, kaip labiausiai audicinį intelektą įtakojančios dimensijos savybes

4. Atskleisti vaizdinės ir akustinės aplinkos, kurioje formuojasi audicinis intelektas, specifiką


Specialieji reikalavimai:
Šio kurso klausytojui keliami reikalavimai: muzikos istorijos ir teorijos žinios bei grojimo fortepijonu įgūdžiai, elementarus kompiuterinis raštingumas.
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys: Įvadas. Kurso klausytojo vadovas. 1 skyrius. Audicinis intelektas kaip vienas iš intelektų. 1.1. Audicinis intelektas kaip viena intelekto formų. 1.2. Atmintis, klausa, emocijos. 1.3. Muzikos išgyvenimas, audiacija ir aktyvus klausymasis. 1 skyriaus užduotis. 2 skyrius. Garsas ir muzika istorijos požiūriu. 2.1. Muzikos tradicija Indijoje ir Kinijoje. 2.2. Muzikos ir garso samprata senovės Egipte, Antikoje ir ankstyvaisiais viduramžiais. 2.3. Muzikos ir garso prasmė europinėje muzikinėje kultūroje po Renesanso. 2 skyriaus užduotis. 3 skyrius. Viskas apie garsą. 3.1. Kaip suprantame muziką ir garsą. 3.2. Garsas, jo spektras, tembras ir dermė. 3.3. Muzikos ritmas ir garsumas. 3 skyriaus užduotis. 4 skyrius. Klausymosi aktyvinimo būdai ir principai. 4.1. Vizualumo principas. 4.2. Akustinės erdvės principas. 4.3. Technologijų taikymo principas. 4 skyriaus užduotis. Žodynėlis. Garso pavyzdžių sąrašas. Video pavyzdys. Šaltiniai (literatūra). Paveikslų sąrašas.

Įgyjamos kompetencijos:
Klausytojai, sėkmingai baigę kursą: aiškiau suvoks vienos iš žmogaus svarbiausių dimensijų – audicinio intelekto – svarbą ir kaitos galimybes; mokės tiksliau parinkti mokymo metodus, tinkančius audicinį intelektą lavinti; gebės kritiškiau vertinti mokinių nepajėgumo atlikti užduotis priežastis; gebės taikyti klausymosi aktyvinimo metodus, susijusius ne tik su muzikos, bet ir garso naudojiu apskritai; žinos mokslinę ir metodinę literatūrą kurioje aptariama audicinio intelekto formavimo(si) specifika.

Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Kurso vertinimas:
Kurso užduočių atlikimas bus vertinamos balais. Kursas įskaitomas surinkus ne mažiau 24 balus.Kaina:
120,00€

Grįžti