Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Ankstyvasis bei specialusis muzikinis ugdymas
Pavadinimas anglų kalba: Early and special musical education
Kodas: LMTA013
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas
1. 1.0 0.0 40 Jautakytė Rasa

Tikslai:
Anotacija.
Pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje itin plėtojama ankstyvojo muzikinio ugdymo tyrimų sritis. Muzikinis ugdymas grindžiamas gausiais fiziologiniais, psichologiniais, kalbiniais, muzikiniais, edukologiniais ir kt. tyrimais. Lietuvoje tokio pobūdžio ieškojimai kol kas beveik neatliekami. Stokojama kompetentingų tyrinėtojų, nėra ankstyvojo muzikinio ugdymo tradicijų, muzikai ir pedagogai nesusipažinę su muzikinio ugdymo galimybėmis ankstyvajame amžiuje. Šiuo kursu stengiamasi atverti erdvę naujai muzikos pedagogikos krypčiai. Tikėtina, kad mokytojų įgytos kompetencijos galėtų paskatinti iniciatyvas kurti ir efektyviai praktikuoti muzikinį darbą su mažais vaikais, o dirbantiesiems su vyresniais – geriau suvokti ir perimti ankstyvojo muzikinio ugdymo patirtį.
Specialiojo muzikinio ugdymo sritis Lietuvoje taip pat gan nauja, lig šiol negalinti pasigirti tyrimų ar problemų gausa. Šiame kurse sisteminamos žinios apie muzikos terapiją, darbo su specialių poreikių vaikais specifiką. Pastarųjų integravimas į bendrojo muzikinio ugdymo sistemą – lig šiol tik pavienių muzikų spręsta problema. Šį kursą galėtų rinktis tie muzikos pedagogai, kurie susiduria su minėtomis problemomis ir yra pasiryžę prisidėti prie jų sprendimo. Kita vertus, svarbus ir muzikos pedagogų teigiamos nuostatos į ankstyvąjį bei specialųjį muzikinį ugdymą formavimas, kurio pagrindas galėtų būti organizuojamas ir vykdomas muzikinis šviečiamasis darbas su kitais muzikos pedagogais ir tėvais.

Kurso tikslas - pateikti klausytojams informaciją apie šiuolaikines ankstyvojo ir specialiųjų poreikių vaikų muzikinio ugdymo teorijas Lietuvoje ir užsienyje, ankstyvojo ir specialiųjų poreikių vaikų muzikinio ugdymo ypatumus, muzikos terapijos edukacinius, psichoterapinius, korekcinius ir auklėjamuosius aspektus bei muzikinio ugdymo integracijos galimybes ugdymo institucijose.


Specialieji reikalavimai:
Kurso klausytojui keliami reikalavimai: elementarus muzikinis išsilavinimas, bendrosios psichologijos ir pedagogikos žinios, asmenybės psichologijos pagrindai, muzikos didaktikos pagrindai. Siekiant lanksčiau organizuoti, vykdyti ir vertinti studijas, svarbu gerai pažinti besimokantįjį. Pirmąją studijų savaitę kurso dalyvių bus prašoma prisistatyti kurso mokymosi aplinkoje (pokalbių kambaryje ar diskusijų forma), siekiant susipažinti su jais ir sužinoti jų galimybes, poreikius bei siekius. Kursas skiriamas ikimokyklinių įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojams.
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys: 1 tema. Ankstyvojo vaikų muzikinio ugdymo istorinės ištakos 2 tema. Ankstyvojo muzikinio ugdymo teorijų raida 3 tema. Prenatalinis muzikinis ugdymas 4 tema. Ankstyvasis muzikinis ugdymas nuo gimimo iki vienerių metų 5 tema. Vaikų nuo vienerių iki trejų metų muzikinis ugdymas 6 tema. Muzikos terapijos samprata 7 tema. Muzikos terapijos raida Lietuvoje 8 tema. Specialiųjų poreikių vaikų raidos ir ugdymo(si) sutrikimų ypatumai 9 tema. Specialiųjų poreikių vaikų integruotojo muzikinio ugdymo bruožai

Įgyjamos kompetencijos:
Dalyviai įgys naujų žinių apie ankstyvąjį bei specialųjį muzikinį ugdymą, gebės paaiškinti svarbiausius ankstyvojo bei specialiojo muzikinio ugdymo ypatumus bei skiriamuosius bruožus, juos vertinti, gebės pateikti konkrečius su nagrinėjamu dalyku susijusius mokymo metodus ir juos taikyti.

Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Vertinimo formos: einamasis ir baigiamasis (suminis) vertinimas.

Einamasis vertinimas atliekamas nustatytais terminais, įvertinant kiekvienos temos užduočių atlikimą siekiant patikrinti, kaip studentas, savarankiškai dirbdamas, išnagrinėjo temą ar jos paskirus klausimus.

Baigiamasis (suminis) vertinimas – tai viso kurso atskirų temų užduočių ir Baigiamosios užduoties vertinimo balų vidurkis.Kaina:
42,30€

Grįžti