Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Programos Sibelius naudojimas muzikos pamokose
Pavadinimas anglų kalba: Use of Sibelius programme in music lessons
Kodas: LMTA011
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas
1. 0.0 0.0 60 Vilums Martinš

Tikslai:
Anotacija.
Kursas skirtas teorinėms ir praktinėms programos Sibelius studijoms ir šios programos pritaikymui muzikos pamokose. Šiandien kompiuterinės technologijos gali itin palengvinti ir praturtinti muzikos mokytojo darbą, todėl labai svarbu, kad mokytojas gebėtų jomis naudotis. Programa Sibelius, šiuo metu ypač paplitusi ir plačiai naudojama daugelio šalių mokymo įstaigose bei leidyklose, turėtų būti labai naudinga ir muzikos mokytojams. Kurse išdėstomi programos Sibelius pagrindai, kurie leis studijuojantiesiems įvaldyti šią programą ir pritaikyti savo darbe, o taip pat suprasti pagrindinius notografijos mokslo reikalavimus ir taisykles. Kompiuterinių technologijų studijavimas padės mokytojams tobulinti savo kvalifikaciją, o jų pritaikymas darbe suteiks daug praktinės naudos ir pakels šį darbą į naują lygmenį.
Šio kurso įsisavinimas turėtų didelės ir teigiamos naudos muzikos pedagogų darbe:
1. Leistų pedagogui kelti savo kvalifikaciją ir neapsiriboti vien praeityje įgytomis žiniomis, bet skatintų nuolat ir toliau mokytis, nes labai greitai kintančios kompiuterinės technologijos skatina tai daryti.
2. Padėtų ugdyti gebėjimus naudotis kompiuterinės technikos resursais muzikos pamokose bei paskaitose.
3. Pakeltų jų profesinį lygį bei pedagoginį autoritetą, nes šiandieniam mokiniui itin teigiamą įtaką daro pedagogas, gerai įvaldęs kompiuterinę techniką.
4. Padarytų muzikos pamokas įdomesnes mokiniams, nes praktika rodo, kad kompiuterio, taip populiaraus tarp šiandienių jaunuolių, panaudojimas mokymo procese labai palengvina patį mokymąsi ir kur kas labiau sudomina mokinius.
5. Leistų pedagogui pačiam kurti įvairias mokymo priemones, pasitelkiant naujausias technologijas.
6. Įpratintų muzikos pedagogus naudotis nuotolinio mokymosi praktika visą gyvenimą. Kaip žinoma, ši praktika labai plačiai paplitusi Japonijoje ir duoda puikių rezultatų.

Kurso mokymo tikslai:
* Įgyti kompiuterinės notografijos programos Sibelius pagrindus,
* mokėti naudotis šia programa pedagoginiame darbe įvairiausiais aspektais;
* suprasti ir išmokti pagrindinius notografijos principus ir juos pritaikyti savo darbe.

Kurso mokymosi tikslai:
Sėkmingai įsisavinę modulį, studijavusieji turėtų išmokti naudotis programa Sibelius ir gebėti pritaikyti šią programą savo poreikiams:

1. muzikinio teksto įvedimui į kompiuterį, jo klausymui ir spausdinimui.

2. Elementarios muzikos teorijos ir muzikinio rašto įsisavinimui.

3. Solfedžio mokymuisi

4. Muzikinių diktantų rašymui.

5. Muzikos kūrinių ar jų fragmentų klausymui.

6. Muzikos instrumentų ir tembrų pažinimui.

7. Muzikinio teksto užrašymui kompiuteriu, naudojant MIDI įrangą.

8. Muzikos įrašų darymui.

9. Kompiuterio kaip akompanuojančio instrumento panaudojimui.

10. Sugebėti naudotis SibeliusMusic svetaine muzikos kūrinių natų ir įrašų demonstravimui.


Specialieji reikalavimai:
Siūlomas kursas prieinamas mokytojams, tiek turintiems, tiek ir neturintiems aukštojo muzikinio pedagoginio pasirengimo. Pageidautina, kad studijuosiantys šį kursą turėtų elementarių kompiuterinių žinių ir įgūdžių.
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys: 1. Įvadas 1. 1. Modulio mokymo ir mokymosi tikslai 2. Bendra programos apžvalga. Pagrindinių parametrų nustatymas pagal vartotojo poreikius 2. 1. Programos Sibelius bendra apžvalga 2. 2. Judėjimas per partitūrą 2. 3. Programos parametrai. Parametrų nustatymas 2. 4. Garso parametrų nustatymas 2. 5. Skyriaus išvados 3. Naujos partitūros kūrimas 3. 1. Bendrieji naujos partitūros kūrimo reikalavimai 3. 2. Teksto rašymas 3. 3. Skyriaus išvados 3. 4. Praktinė užduotis 4. Natos, pauzės. Objektai 4. 1. Muzikinio teksto rašymo būdai 4. 2. Raktai. Taktų brūkšniai 4. 3. Įrašytos muzikos klausymas 4. 4. Objektų žymėjimas, trynimas, kopijavimas, perkėlimas, slėpimas 4. 5. Skyriaus išvados 4. 6. Praktinė užduotis 5. Artikuliacijos ir dinamikos ženklai. Legato ir legatūros. Akoladės 5. 1. Artikuliacijos ženklai 5. 2. Dinamikos ženklai 5. 3. Lygos ir legatūros 5. 4. Akoladės 5. 5. Skyriaus išvados 5. 6. Praktinė užduotis 6. Natų grupavimas. Linijos 6. 1. Natų grupavimo būdai 6. 2. Tremolo 6. 3. Linijos 6. 4. Skyriaus išvados 6. 5. Praktinė užduotis 7. Lapo formatavimas. Triolės, foršlagai 7. 1. Lapo formato keitimas 7. 2. Lapų numeravimas 7. 3. Taktų numeravimas 7. 4. Skaitlinės 7. 5. Triolės, foršlagai 7. 6. Skyriaus išvados 7. 7. Praktinė užduotis 8. Playback (kūrinio atkūrimo) parametrai. Trelės, tremolo 8. 1. Playback parametrai 8. 2. Skyriaus išvados 8. 3. Praktinė užduotis 9. Vokalinis tekstas. Polifoninė muzika 9. 1. Vokalinis tekstas 9. 2. Polifoninė muzika 9. 3.Transponavimas 9. 4. Skyriaus išvados 9. 5. Praktinė užduotis 10. Partitūra ir partijos 10. 1. Partijų rašymas 10. 2. Kelių dokumentų jungimas 10. 3. Skyriaus išvados 10. 4. Praktinė užduotis 11. Grafiniai objektai. Simboliai 11. 1. Grafinių objektų importavimas ir eksportavimas 11. 2. Penklinių rūšys 11. 3. Simboliai 11. 4. Skyriaus išvados 11. 5. Praktinė užduotis 12. MIDI. Kontakt Player. Filtrai 12. 1. MIDI failų vartojimas 12. 2. Kontakt Player 12. 3. Filtrai 12. 4. Skyriaus išvados 12. 5. Praktinė užduotis 13. Savybių (Properties) langas. Klavyras ir aranžavimas 13. 1. Savybių (Properties) lango paskirtis ir nustatymas 13. 2. Klavyras ir aranžavimas 13. 3. Skyriaus išvados 13. 4. Praktinė užduotis 14. Papildiniai (Plug-ins) 14. 1. Plug-ins 14. 2. Skyriaus išvados 14. 3. Praktinė užduotis 15. Papildiniai (tęsinys). Mušamieji instrumentai 15. 1. Papildiniai (tęsinys) 15. 2. Mušamųjų instrumentų vartojimas partitūroje 15. 3. Skyriaus išvados 15. 4. Praktinė užduotis 16. Šiuolaikinės muzikos partitūra 16. 1. Šiuolaikinės muzikos partitūros rašymo ypatumai 16. 2. Skyriaus išvados 16. 3. Praktinė užduotis 17. Sibelius music. Programa Scorch. Worksheet 17. 1. Sibelius music. Programa Scorch 17. 2. Mokomosios užduotys (Worksheet) 17. 3. Skyriaus išvados 17. 4. Praktinė užduotis 18. Modulio baigiamoji užduotis

Įgyjamos kompetencijos:
Išstudijavusieji kursą žinos ir įgis gebėjimą naudotis programa Sibelius ir pritaikyti ją tiek pedagoginiame darbe, tiek savo poreikiams.

Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Praktinės užduotys vertinamos balais: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – vidutiniškai, 6 – patenkinamai, 5 – silpnai, 4 – nepatenkinamai. Baigiamoji kurso užduotis taip pat bus vertinama šia balų sistema.


Užduočių atlikimo terminai bus skelbiami Moodle aplinkos Įrankyje Kalendorius. Studentai apie įvertinimą bus informuojami elektroniniu paštu Moodle aplinkoje.Kaina:
82,30€

Grįžti