Naujienos  Kvalifikacijos tobulinimas  Studijos 
 
 

Kurso duomenys


Studijų kryptis: Muzika
Studijų forma: Nuotolinės
Pavadinimas: Pianisto mąstymo ugdymo pagrindai
Kodas: LMTA005
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas diplomas: ne

Kurso dėstytojai:
Nr. Nac. kreditai ECTC kreditai Trukmė valandomis Dėstytojas
1. 1.0 0.0 40 Šleinytė Jūratė

Tikslai:
Anotacija.
Fortepijono dėstymo metodiką nagrinėja daugelis vertingų darbų, tačiau niekada nesibaigia praktinio taikymo ir mūsų dienų aktualijų klausimų diskusijos. Kelis šimtmečius trunkančioje fortepijono pedagogikos istorijoje mums yra įdomūs tų autorių darbai, kuriuose nagrinėjami vidiniai pianisto vaizdiniai ir pojūčiai. Kurso tikslas – analizuoti pianisto mąstymo klausimus. Progresyvios dėstymo metodikos pabrėžia vaizdinių kūrimo svarbą, t. y. atlikėjo mąstymo ugdymą. Muzikinis mąstymas kaip aukščiausia muzikos pažinimo forma reiškia gebėjimą mintimis valdyti garsų vaizdinius. Pianisto mąstymas – tai gebėjimas pagal duotą tekstą sukurti ne tik garsų, bet ir judesių vaizdinius. Pianisto pedagogo užduotis yra išmokyti ugdytinį valdyti klausos ir judesių vaizdinių visumą. Kurse palaipsniui analizuojami šios užduoties įgyvendinimo etapai:

• laipsniškai suvokiant muzikos kalbos sudedamąsias dalis, mokoma kurti klausos vaizdinius;
• mokoma mintimis aprėpti įvairius judesių pojūčius ir jais remiantis valdyti judesius;
• mokoma kurti harmoningą klausos ir judesių vaizdinių visumą.

Tokia pianisto ugdymo sistema skirta mąstymui formuoti, mokinio pojūčiams lavinti, jo sąmonės vaizdiniams kurti.
Remiamasi prof. S. Karas pianisto mąstymo formavimo metodu, kurio esmė – sisteminis požiūris į muzikos atlikėjo mąstymo ugdymo principus.

Tikslas.
Supažindinti su progresyvia fortepijono dalyko dėstymo metodika.
Išmokyti muzikos mokyklų fortepijono mokytojus darbo metodų, kuriuos taikant būtų ugdomas kūrybiškai mąstantis žmogus.

Uždaviniai:
• Supažindinti su progresyvia fortepijono dalyko dėstymo metodika;
• Išmokyti racionalių darbo metodų.


Specialieji reikalavimai:
Kurso klausytojai privalo būti įgiję pradinį kompiuterinį raštingumą. Reikalingas muzikinis išsilavinimas, privalomas fortepijono dalyko mokytojui. Dalykinis pasirengimas ir mokymosi motyvai bus nustatomi kuratoriui išanalizavus atsakymus į įvado anketos klausimus bei perskaičius elektroninius kurso dalyvių prisistatymo laiškus. Tikslinė grupė. Mokytojai (fortepijono mokytojai, dirbantys neformaliojo ir formaliojo ugdymo įstaigose).
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:
Programos turinys. Dalykinė medžiaga dėstoma penkiuose skyriuose. Skyrių pavadinimai (temos) atitinka pagrindines muzikos kalbos sudedamąsias dalis: RITMAS, INTONACIJA, POLIFONIJA, HARMONIJA, MUZIKOS KŪRINIO FORMA. Kiekvieno skyriaus septyniuose poskyriuose mokomasi atskirų muzikos kalbos elementų suvokimo. Poskyrį sudaro trys dalys: • Klausos vaizdiniai • Judesių vaizdiniai • Visuminis vaizdinys 4 ir 5 poskyriuose pateikiamos savarankiškos kūrybinės užduotys. Tokia pati yra visų dalių kiekvieno poskyrio struktūra. Keičiasi tik medžiagos ir užduočių turinys. Skyriaus pabaigoje atliekamos praktinės užduotys, pateikti vertinimo kriterijai, primenami pagrindiniai užduoties atlikimo principai.

Įgyjamos kompetencijos:
Baigusieji kursą įgis naujų žinių fortepijono dalyko dėstymo srityje, praplės mąstymo ir praktinės veiklos gebėjimus, išmoks naujų skambinimo fortepijonu technikos lavinimo būdų. Mokytojai suvoks kūrybinių gebėjimų ugdymo svarbą ir gebės skatinti mokinius kūrybinei veiklai.


Kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Kurso dalyviai bus atestuojami, kai įvykdys minimalias atsiskaitymo sąlygas:
• akivaizdinio seminaro metu pagal duotus nurodymus išanalizuos ir paskambins 1 kūrinį;
• sudarys ir pademonstruos rankų mankštos pratimų kompleksą (8 pratimus).Kaina:
120,00€

Grįžti